Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN
Tekstvak: 5 HAVO 	blok 1 TIEN WOORDEN  blok 2 CHR. ETHIEK
Tekstvak: BLOK 1 DE TIEN WOORDEN
Ontmoeting met de Tien Geboden en hun toepassing in de door jodendom en christendom gevormde westerse cultuur. & De betekenis en functie van de geboden in het dagelijkse leven herkennen en onder woorden brengen.& De plaats van de tien geboden binnen de monotheďstische godsdiensten kunnen aanwijzen.& Kennisname van de bronnen waaruit onze cultuur haar waarden heeft geput.& Onderscheid tussen een godsdienstig en een natuurwetenschappelijk beeld van mens en wereld herkennen en beschrijven.& In hun omgaan met de tien woorden verschillende geloofstradities kunnen vergelijken, herkennen en beschrijven.& Kennis nemen en het kunnen verwoorden van filmbeelden en daarmee van de emoties die eigentijdse mensen uiten betreffende waarden en normen.& Raaklijnen tussen geloof en wetenschap kunnen aanwijzen en ermee kunnen werken.& Herkennen van verschillende godsbeelden en de uitwerking daarvan in het dagelijkse leven herkennen.& Een positie kunnen bepalen in het grensgebied van het paranormale en het psychologische, en daarbij enkele bijbelse antwoorden kennen en deze kunnen toepassen.& Enkele hoofdzaken van het christelijke geloof m.b.t. de wet en het evangelie (zonde, berouw, vergeving) kennen en de eigen emoties erin kunnen verwoorden.& Het ervaren van de diverse opvattingen over waarden en normen en geloof om zo tot een eigen opvatting te groeien. & In staat zijn daarover een beeld te vormen en met elkaar van gedachten te wisselen.& Vorming van de sociale vaardigheden door klassikaal en groepsgewijs te werken.& Een verband kunnen leggen tussen enerzijds de eigen ervaringen, levensvragen en antwoorden en anderzijds de in de traditie te vinden religieuze ervaringen, vragen en antwoorden.& Je kunt onderscheid maken tussen geloof en bijgeloof.& Als je dit onderdeel hebt doorgewerkt kun je een visioen als visioen lezen. Je herkent de tekstsoort van de apocalyptiek. & Je kunt gebruikte symbolen herkennen en je kan dat in eigen woorden aan anderen uitleggen.& Je weet, dat er verschillende interpretaties van het boek Openbaring bestaan en kunt deze aangeven.
Je neemt kennis van de bijbelse lijnen betreffende de tegenstelling goed en kwaad.& Je kunt aangeven op welke wijze je eigen beelden je relatie met andere mensen in de samenleving kleuren en beďnvloeden& De leerlingen krijgen kennis van de diversiteit van vormen van het "paranormale" in de geschiedenis en de huidige tijd.& De leerlingen kunnen hun eigen standpunt hierover kenbaar maken en die van elkaar begrijpen.
Tekstvak: BLOK 2 CHRISTELIJKE ETHIEK
We hebben ons dit schooljaar beziggehouden met de tien geboden en we hebben nagedacht op welke wijze wij omgaan met normen en waarden (ethiek). Er kwam nogal wat aan de orde. De lessen waren in twee blokken verdeeld. 1 De tien woorden, 2 Ethiek en argumenteren over moraal.

Liefhebben
Aan de hand van de reader “tien levenswoorden” bekeken we wat geboden zijn en maakte we kennis met de eerste tafel van de wet. Het gaat er hier om, je Schepper lief te hebben. Hoe gaan wij mensen met de godsbeelden om, die wij dagelijks tegenkomen? Hoe kunnen we met elkaar spreken over schepping, evolutie en geloven? We hoorden van occultisme, demonie en het bevrijdingspastoraat. 
De tweede tafel gaat over het liefhebben van onze naaste als onszelf. We zagen naar aanleiding van het vijfde gebod hoe kinderen in een sekte misbruikt werden. Bij het zesde gebod bespraken we of de overheid  het recht heeft te doden. Enkele lessen gingen over het lijden, de wil van God, onze zonde, spijt en berouw, onze morele ommekeer en het grote belang van vergeving. Centrale kernwoorden van het evangelie. In onze gemęleerde groepen werd daar heel divers over gedacht, maar het belang van gerechtigheid en vergeving werd toch niet weersproken.

Over normaal gesproken
Het tweede blok ging over de ethiek. We keken naar een compilatie van de film ‘Lord of the files’ en maakte zo een soort laboratoriumexperiment mee. De structuur van de maatschappij wordt hierin geleidelijk aan vernietigd door de fundamentele wreedheid van de mens. Kan dat ook in de wereld van volwassenen gebeuren? Hierna gingen op zoek naar wat ethiek precies inhoudt. We kregen een definitie en we bogen ons over de morele ontwikkeling van mensen. Nadat dit gebeurd was, wilden we nog weten wat het verschil is tussen normen, waarden en moraal. Waar komt moraal vandaan? We sloten af met handelingsdeel 3. Hierin moesten we in groepjes van vier personen enkele casus over een ethisch dilemma analyseren. Ook moesten we zelf een casus bedenken en deze uitwerken volgens het  argumentatiemodel. Hierover moest een contactblad gemaakt worden. Daarin kwam een Meditatief stukje, een verslag over de zelf gemaakte casus en enkele ingezonden brieven.
Op deze wijze kunnen wij zien dat de wet van God (blok 1) en de normen en waarden (blok 2) die wij geleerd hebben ook geleefd en in praktijk gebracht moeten worden. Zelfs tegen verdrukking in.
Ik hoop dat jullie in de toekomst, zo nu en dan, nog eens terugdenken aan deze lessen en dan datgene eruit zullen halen wat nodig is om betrouwbare mensen voor God en je omgeving te zijn. Het ga jullie goed. Mogen de woorden van Zijn (Gods) mond en de